» Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1.        Algemeen

1.        Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte
           en overeenkomst tussen GPSpuntnl.nl en een Wederpartij waarop
           GPSpuntnl.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
           van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
           afgeweken.
2.        De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
           overeenkomsten met GPSpuntnl.nl, voor de uitvoering waarvan door
           GPSpuntnl.nl derden dienen te worden betrokken.
3.        De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van
           de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.        Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op
           enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden,
           dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van
           toepassing. GPSpuntnl.nl en de Wederpartij zullen alsdan in overleg
           treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
           vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het
           doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt
           genomen.
5.        Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere
           bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te
           vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6.        Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze
           algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden
           beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7.        Indien GPSpuntnl.nlniet steeds strikte naleving van deze
           voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van
           toepassing zijn, of dat GPSpuntnl.nl in enigerlei mate het recht zou
           verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van
           deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2         Offertes en aanbiedingen

1.        Alle offertes en aanbiedingen van GPSpuntnl.nl zijn
           vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
           Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de
           aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.        GPSpuntnl.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden
           gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes
           of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
           verschrijving bevat. (bijv een veel te lage prijs tov andere aanbieders)
3.        De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW
           en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de
           overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-,
           verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.        Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt
           van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is
           GPSpuntnl.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
           overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
           GPSpuntnl.nl anders aangeeft.
5.        Een samengestelde prijsopgave verplicht GPSpuntnl.nl niet tot
           het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig
          deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet
          automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3         Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging
overeenkomst; prijsverhoging

1.        De overeenkomst tussen GPSpuntnl.nl en de Wederpartij wordt
           aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst
           anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
           overeenkomen.
2.        Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering
           van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit
           nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
           Wederpartij GPSpuntnl.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
           GPSpuntnl.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om
           alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.        GPSpuntnl.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten
           verrichten door derden.
4.        GPSpuntnl.nl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende
           fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te
           factureren.
5.        Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan
           GPSpuntnl.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase
           behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan
           voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.        Indien GPSpuntnl.nl gegevens behoeft van de Wederpartij voor de
           uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan
           dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan GPSpuntnl.nl ter
           beschikking heeft gesteld.
7.        Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor
           een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of
           aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
           aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud
           van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de
           Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de
           overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt
           gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
           overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen 
           bedrag worden verhoogd of verlaagd. GPSpuntnl.nl zal daarvan zoveel als
           mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan
           de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De
           Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
           daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn
           van uitvoering.
8.        Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een
           aanvulling, dan is GPSpuntnl.nl gerechtigd om daaraan eerst uitvoering
           te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen GPSpuntnl.nl
           bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de
           uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het
           alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het
           niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert
           evenmin wanprestatie van GPSpuntnl.nl op en is voor de Wederpartij geen
           grond om de overeenkomst op te zeggen.
9.        Zonder daarmee in gebreke te komen, kan GPSpuntnl.nl een verzoek
           tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en /
           of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat
           kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10.        Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke
            nakoming van hetgeen waartoe hij jegens GPSpuntnl.nl gehouden is, dan is
            de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten)
            aan de zijde van GPSpuntnl.nl daardoor direct of indirect ontstaan.
11.        Indien GPSpuntnl.nl bij het sluiten van de overeenkomst een
            bepaalde prijs overeenkomt, dan is GPSpuntnl.nl onder navolgende
            omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer
            de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
            -        Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de
            overeenkomst;
            -        indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan GPSpuntnl.nl
            toekomende bevoegdheid of een op GPSpuntnl.nlrustende verplichting
            ingevolge de wet;


Artikel 4         Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de
overeenkomst

1.        GPSpuntnl.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
           schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden,
           indien:
           -        de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet
           volledig of niet tijdig nakomt;
           -        na het sluiten van de overeenkomst GPSpuntnl.nl ter kennis
           gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de
           verplichtingen niet zal nakomen;
           -        de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om
           zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
           overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
           -        Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet
           langer van GPSpuntnl.nlkan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen
           de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is GPSpuntnl.nl
           gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
           -        indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
           nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van
           de overeenkomst in redelijkheid niet van GPSpuntnl.nl kan worden
           gevergd.
2.        Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is
           GPSpuntnl.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen
           de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3.        Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
           GPSpuntnl.nl op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien
           GPSpuntnl.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij
           zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.        Indien GPSpuntnl.nl op de gronden als genoemd in dit artikel tot
           opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze
           gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze
           ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van
           wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5.        Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door
           GPSpuntnl.nl, zal GPSpuntnl.nl in overleg met de Wederpartij
           zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
           Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het
           tussentijds eindigen aan GPSpuntnl.nlis toe te rekenen, worden de
           kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht.
           GPSpuntnl.nl zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter
           zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten
           binnen de daarvoor door GPSpuntnl.nl genoemde termijn te voldoen, tenzij
           GPSpuntnl.nl anders aangeeft.
6.        In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling
           of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet
           binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van
           schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet
           langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
           GPSpuntnl.nl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op
           te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige
           verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
           schadeloosstelling. De vorderingen van GPSpuntnl.nl op de Wederpartij
           zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7.        Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk
           annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
           vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de
           voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal
           aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.


Artikel 5        Overmacht

1.        GPSpuntnl.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige
           verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als
           gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
           krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
           voor zijn rekening komt.
2.        Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast
           hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
           buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GPSpuntnl.nl
           geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GPSpuntnl.nl niet in staat is
           zijn verplichtingen na te komen. GPSpuntnl.nl heeft ook het recht zich
           op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van
           de overeenkomst verhindert, intreedt nadat GPSpuntnl.nl zijn verbintenis
           had moeten nakomen.
3.        GPSpuntnl.nl kan gedurende de periode dat de overmacht
           voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze
           periode langer duurt dan Ja, na 1 maand (ref5.3), dan is ieder der partijen
           gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding
           van schade aan de andere partij.
4.        Indien GPSpuntnl.nl ten tijde van het intreden van overmacht
           zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen
           of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
           gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GPSpuntnl.nl gerechtigd om het
           reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
           De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van
           een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 6        Betaling en incassokosten

1.        Betaling dient steeds te geschieden binnen 1 dagen na factuurdatum,
           op een door GPSpuntnl.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is
           gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door GPSpuntnl.nl aangegeven.
           GPSpuntnl.nl is gerechtigd om periodiek te factureren.
2.        Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van
           een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij
           is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de
           rente gelijk aan de wettelijke rente.  De rente over het opeisbare bedrag
           zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot
           het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3.        GPSpuntnl.nl heeft het recht de door Wederpartij gedane
           betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
           vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering
           van de hoofdsom en de lopende rente.
4.        GPSpuntnl.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een
           aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor
           de toerekening van de betaling aanwijst. GPSpuntnl.nl kan volledige
           aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
           opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5.        Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
           betalingsverplichting niet op.
6.        Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)
           nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
           verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
           De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat
           moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de
           berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien GPSpuntnl.nl
           echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
           noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
           aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen
           eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de
           verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 7         Eigendomsvoorbehoud

1.        Alle door GPSpuntnl.nl in het kader van de overeenkomst
           geleverde zaken blijven eigendom van GPSpuntnl.nl totdat de Wederpartij
           alle verplichtingen uit de met GPSpuntnl.nl gesloten overeenkomst(en)
           deugdelijk is nagekomen.
2.        Door GPSpuntnl.nl geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder
           het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen
           nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om
           de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige
           andere wijze te bezwaren.
3.        De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs
           van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van GPSpuntnl.nl
           veilig te stellen.
4.        Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud
           geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan
           is de Wederpartij verplicht om GPSpuntnl.nl daarvan onmiddellijk op de
           hoogte te stellen.
5.        De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud
           geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
           ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
           verzekering op eerste verzoek aan GPSpuntnl.nl ter inzage te geven. Bij
           een eventuele uitkering van de verzekering is GPSpuntnl.nl gerechtigd
           tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er
           jegens GPSpuntnl.nl bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan
           al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6.        Voor het geval GPSpuntnl.nl zijn in dit artikel aangeduide
           eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat
           onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan GPSpuntnl.nl en
           door GPSpuntnl.nl aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden
           waar de eigendommen van GPSpuntnl.nl zich bevinden en die zaken 
           terug te nemen.


Artikel 8         Garanties, onderzoek en reclames

1.        De door GPSpuntnl.nl te leveren zaken voldoen aan de
           gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering
           redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in
           Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van
           toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij
           gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het
           gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan
           de voorwaarden die daaraan gesteld worden. GPSpuntnl.nl kan in dat geval
           andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren
           zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2.        De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode
           van  na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of
           partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door GPSpuntnl.nl
           verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd,
           dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor
           wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de
           garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
           administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening
           gebracht worden.
3.        Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is
           ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk
           gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of
           onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder
           schriftelijke toestemming van GPSpuntnl.nl, de Wederpartij of derden aan
           de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te
           brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd
           dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de
           voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe
           indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar
           GPSpuntnl.nl geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
           weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme
           regenval of temperaturen) et cetera.
4.        De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken,
           onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld
           respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij
           behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het
           geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de 
           eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken
           dienen binnen 2 maanden na ontdekking schriftelijk aan GPSpuntnl.nl te
           worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving
           van het gebrek te bevatten, zodat GPSpuntnl.nl in staat is adequaat te
           reageren. De Wederpartij dient GPSpuntnl.nl in de gelegenheid te stellen
           een klacht te (doen) onderzoeken.
5.        Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn
           betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook
           gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij
           daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
6.        Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de
           Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of
           schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige
           omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
7.        Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig
           is gereclameerd, dan zal GPSpuntnl.nl de gebrekkige zaak binnen
           redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering
           redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van
           het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van GPSpuntnl.nl, vervangen of
           zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan
           de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden
           om de vervangen zaak aan GPSpuntnl.nl te retourneren en de eigendom
           daarover aan GPSpuntnl.nl te verschaffen, tenzij GPSpuntnl.nl anders
           aangeeft.
8.        Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de
           kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de
           zijde van GPSpuntnl.nl daardoor gevallen, integraal voor rekening van de
           Wederpartij.


Artikel 9        Aansprakelijkheid

1.        Indien GPSpuntnl.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
           aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.        GPSpuntnl.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
           ook, ontstaan doordat GPSpuntnl.nl is uitgegaan van door of namens de
           Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.        GPSpuntnl.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4.        Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
           -        de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van
           de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin
           van deze voorwaarden; 
           -        de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
           GPSpuntnl.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze
           aan GPSpuntnl.nltoegerekend kunnen worden;
           -        redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,
           voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
           beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5.        GPSpuntnl.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
           daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
           schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van
           consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan
           ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6.        Indien GPSpuntnl.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei
           schade, dan is de aansprakelijkheid van GPSpuntnl.nl beperkt tot
           maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte
           van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.        De aansprakelijkheid van GPSpuntnl.nl is in ieder geval steeds
           beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend
           geval.
8.        De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
           gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
           GPSpuntnl.nl of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 10        Verjaringstermijn

1.        In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de
           verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens GPSpuntnl.nl
           en de door GPSpuntnl.nl bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken
           derden, één jaar.
2.        Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en
           verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen
           dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden.
           Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat
           de Wederpartij GPSpuntnl.nl van zodanige non-conformiteit in kennis
           heeft gesteld.


Artikel 11        Risico-overgang

1.        Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op
           de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de
           Wederpartij worden gebracht.


Artikel 12        Vrijwaring
1.        De Wederpartij vrijwaart GPSpuntnl.nl voor eventuele aanspraken
           van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade
           lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan GPSpuntnl.nl
           toerekenbaar is.
2.        Indien GPSpuntnl.nl uit dien hoofde door derden mocht worden
           aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden GPSpuntnl.nl zowel buiten
           als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in
           dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in
           het nemen van adequate maatregelen, dan is GPSpuntnl.nl, zonder
           ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en
           schade aan de zijde van GPSpuntnl.nl en derden daardoor ontstaan, komen
           integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.


Artikel 13        Intellectuele eigendom

1.        GPSpuntnl.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die
           hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en
           regelgeving. GPSpuntnl.nl heeft het recht de door de uitvoering van een
           overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te
           gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de
           Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 14        Toepasselijk recht en geschillen

1.        Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GPSpuntnl.nl partij is, is
           uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een
           verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
           gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
           woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
           uitgesloten.
2.        Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich
           tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
           beslechten.


Artikel 15        Recht van retour

Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. GPSpuntNL retourneert de prijs van het artikel op de door U opgegeven bankrekening. Uitgezonderd zijn artikelen die speciaal voor de klant gemaakt of besteld zijn. Software, topo e.d. waarvan de verzegeling verbroken is worden niet retour genomen. Het recht van retour geldt niet voor AANBIEDINGEN. Het recht van retour geldt niet voor een dienst (verzending) waarmee de verkoper met instemming van de wederpartij is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd minus de door ons gemaakte verzendkosten.
   
  Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 7 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 16        Vindplaats en wijziging voorwaarden

1.        Deze voorwaarden zijn te vinden via onze website:
           www.gpspuntnl.nl
2.        Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de
           versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
           rechtsbetrekking met GPSpuntnl.nl.
3.        De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend
           voor de uitleg daarvan.

Snelle levering

 • Gratis verzending
  (binnen Nederland)
 • Verzending via DHL
 • Veilig betalen via iDEAL
 • Veilig met SSL bestellen
 • Pinnen kan bij ons.

Klantenservice

 • Tel. 0338442244 
 • Email. info [at] gpspuntnl [dot] nl
 • Ma-Vr 09.00 - 16.00

Onze garanties

 • Gratis verzending in NL
 • Afhalen kan op afspraak
 • Thuiswinkel Keurmerk
 • Snelle levering
 • Goede service en garantie
 • Snelle reactie op mail ook in het weekend
 • 14 dagen omruilgarantie
 • Wij staan al sinds 2003 voor u klaar
 • Bij ons krijgt u 2 jaar garantie
 • Op werkdagen voor 18.00 uur besteld morgen in huis, TomTom en MIO artikelen tot 16.00 uur
 • Pinnen kan bij ons

Onze winkels

Mijn account